โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

Previous Next
โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 7   กันยายน พ.ศ. 2560จัดโดย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง   จังหวัดนราธิวาส

   
กองคลัง
  - งบประมาณประจำปี
- รายรับ-รายจ่าย
- จัดเก็บภาษี
- แผนการจัดซื้จัดจ้าง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์นโยบายและแผน
  - แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสี่ปี
- ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
- ข้อบังคับตำบล
- แผนยุทธศาตร์ข้อมูลหน่วยงานราชการ