โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคม
โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

Previous Next
โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 กันยายน 2560

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลเอราวัณ 
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารให้กับคณะกรรมการกองทุน ฯ สร้างจิตสำนึกการทำงานเพื่อชุมชน และเสริมสร้างแนวคิด ปรัชญา คณะทำงานกองทุน ฯ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกกลุ่ม และทำใ้ห้กองทุนมีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

 
   
   
กองคลัง
  - งบประมาณประจำปี
- รายรับ-รายจ่าย
- จัดเก็บภาษี
- แผนการจัดซื้จัดจ้าง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์นโยบายและแผน
  - แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสี่ปี
- ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
- ข้อบังคับตำบล
- แผนยุทธศาตร์ข้อมูลหน่วยงานราชการ