โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคม
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

โครงการส่งเสริมการมีวินัยจราจร / ลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการส่งเสริมการมีวินัยจราจร / ลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการจัดทำประชาคมตำบลและประชาคมหมู่บ้าน

โครงการจัดทำประชาคมตำบลและประชาคมหมู่บ้าน

โครงการสร้างสุข กายใจ ผู้สูงวัยอายุยืน

โครงการสร้างสุข กายใจ ผู้สูงวัยอายุยืน

โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค

โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี2562

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี2562

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน

Previous Next
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
โครงการส่งเสริมการมีวินัยจราจร / ลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการส่งเสริมการมีวินัยจราจร / ลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการจัดทำประชาคมตำบลและประชาคมหมู่บ้าน โครงการจัดทำประชาคมตำบลและประชาคมหมู่บ้าน
โครงการสร้างสุข กายใจ ผู้สูงวัยอายุยืน โครงการสร้างสุข กายใจ ผู้สูงวัยอายุยืน
โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค
โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี2562 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี2562
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

รวมลิ้งหน่วยงานต่างๆ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 กันยายน 2560โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลเอราวัณ 

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารให้กับคณะกรรมการกองทุน ฯ สร้างจิตสำนึกการทำงานเพื่อชุมชน และเสริมสร้างแนวคิด ปรัชญา คณะทำงานกองทุน ฯ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกกลุ่ม และทำใ้ห้กองทุนมีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

 
   
   

สำรวจความพึ่งพอใจของประชาชนในการให้บริการของ อบต.
      

ข้อมูลหน่วยงานราชการ