โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคม
โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

กิจกรรมคัดเลือกและมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงาน

กิจกรรมคัดเลือกและมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงาน

ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมการมีวินัยจราจร / ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการส่งเสริมการมีวินัยจราจร / ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการสร้างสุขกายใจผู้สูงวัยอายุยืน

โครงการสร้างสุขกายใจผู้สูงวัยอายุยืน

Previous Next
โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
กิจกรรมคัดเลือกและมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงาน กิจกรรมคัดเลือกและมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงาน
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมการมีวินัยจราจร / ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โครงการส่งเสริมการมีวินัยจราจร / ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการสร้างสุขกายใจผู้สูงวัยอายุยืน โครงการสร้างสุขกายใจผู้สูงวัยอายุยืน

สถิติผู้เยี่ยมชม

รวมลิ้งหน่วยงานต่างๆ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 กันยายน 2560โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลเอราวัณ 

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารให้กับคณะกรรมการกองทุน ฯ สร้างจิตสำนึกการทำงานเพื่อชุมชน และเสริมสร้างแนวคิด ปรัชญา คณะทำงานกองทุน ฯ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกกลุ่ม และทำใ้ห้กองทุนมีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

 
   
   

สำรวจความพึ่งพอใจของประชาชนในการให้บริการของ อบต.
 
ข้อมูลหน่วยงานราชการ