โครงสร้างพื้นฐาน

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

- เส้นทางคมนาคมสายหลัก (เอราวัณ- บ้านสามแยก- สุไหลโกลก) เป็นถนนลาดยาง

- เส้นทางคมนาคมสายหลัก (เอราวัณ- บ้านบาลูกา- แว้ง) เป็นถนนลาดยาง

- ส่วนถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง หินคลุก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 แหล่งน้ำธรรมชาติ 10 สาย

1. คลองไอโต๊ะไหลผ่านหมู่ที่ 1, 2, 6 คลองบาตูบือซา, คลองไอลีมาปูโระ หมู่ที่ 1 

2. คลองไออาโต๊ะ, คลองกามา ไหลผ่านหมู่ที่ 3 บ้านแอแว

3. คลองไอมือบา ไหลผ่านหมู่ที่ 4 บ้านจาแบดูวอ

4. คลองไอกะลีซิ่ง ไหลผ่านหมู่ที่ 5 บ้านหินสูง

5. คลองไอเตีย ไหลผ่านหมู่ที่ 6 บ้านตอแล

6.ค ลองไออีแต , คลองลูโบะสะโต ไหลผ่านหมู่ที่ 7 บ้านลูโบะสะโต

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย จำนวน 1 แห่ง

- บ่อโยก จำนวน 7 แห่ง

- ระบบประปาภูเขา จำนวน 1 แห่ง

- บ่อบาดาล จำนวน 4 แห่ง

- ระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล) จำนวน 4 แห่ง

 

ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีการทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ ปลูกพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ ส่วนอาชีพรองมี ค้าขาย รับจ้าง ก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป โดยจะไปทำงานในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลกและประเทศใกล้เคียง มีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฤดูกาล

 

ด้านสังคม

ประชากร

ประชากร ณ วันที่ 3๑ มีนาคม 255๖ รวมทั้งสิ้น 4,434 คน เป็นชาย 2,175 คน หญิง 2,259 คน ตำบลที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านตือมายู จำนวน 1,105 คน

จำนวนประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้าน ตามเพศ จำนวนครัวเรือน ลำดับจำนวนประชากร

 

ด้านศาสนา

มีมัสยิด 8 แห่ง และมัดราเซาะห์  7 แห่ง 

ชื่อมัสยิด ที่ตั้ง รายชื่อผู้นำศาสนา

1. มัสยิดนูรูลฮูดา  บ้านบาลูกากาปัสหมู่ที่ 1

โต๊ะอีหม่าม       นายอาหามะ  ลอแม

คอเต็บ            นายยะกันกัย  หะยีอาแว

บีหลั่น             นายยูนา  วาเงาะ

2. มัสยิดนูรูดิน  บ้านตือมายูหมู่ที่ 1

โต๊ะอีหม่าม       นายสุไฮมี  ดอเลาะ

คอเต็บ            นายมะเซตี  ลอแม

บีหลั่น             นายมะมะ  นุ๊

3. มัสยิดมาดาริยิตตาอาลมหมู่ที่ 2

โต๊ะอีหม่าม       นายดือเลาะ  สะมะแอ

คอเต็บ            นายอับรอเหม  เจ๊ะโก๊ะ

บีหลั่น             นายอาหะมะ  หะยียูโซ๊ะ

4. มัสยิดเอาวลาดียะห์ อีวานหมู่ที่ 3

โต๊ะอีหม่าม       นายมฮำมัด  วงศ์วานโต๊ะขุน

คอเต็บ            นายอามะ  สือนิ

บีหลั่น             นายดอเลาะ  มะเระ

5. มัสยิดดารุลฟาละห์หมู่ที่ 4

โต๊ะอีหม่าม       นายมะหะมะ  สะมะอุง

คอเต็บ            นายดือราแม  อีลา

บีหลั่น             นายสะมะอแ  ลอเด็ง

6. มัสยิดราวฎอตุลยัณนะห์ หมู่ที่ 5

โต๊ะอีหม่าม       นายอับดุลรอปา  หะยีนุห์

คอเต็บ            นายไซดี  หะยีสะรี

บีหลั่น             นายมหำมัดสูไหมี   อาแว

7. มัสยิดอิตติฮาลดุลเกาะมียะห์หมู่ที่ 6

โต๊ะอีหม่าม       นายมะแปอิง  หะยีมะโระ

คอเต็บ            นายมูซอเด๊ะ  อาแวมารูเด็ง

บีหลั่น             นายเปาะซู ยูโซ๊ะ

8. มัสยิดมะห์มูดียะห์ หมู่ที่ 7

โต๊ะอีหม่าม       นายอาซิ  มะยูนุ

คอเต็บ            นายซำมือลี  หะยีมาหามุด

บีหลั่น             นายมูฮำมัด  มะยูโซ๊ะ