ประวัติตำบล

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ประวัติตำบล

ประวัติความเป็นมาของตำบลเอราวัณ

เดิมตำบลเอราวัณอยู่ในเขตการปกครองของตำบลกายูคละ ในสมัยนั้นตำบลกายูคละ มี 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านตือมายู

หมู่ที่ 2 บ้านแขยง

หมู่ที่ 3 บ้านแอแว

หมู่ที่ 4 บ้านบาโงเปาะดอปอ

หมู่ที่ 5 บ้านตาฮิบาเดาะ (กูแบบาเดาะ)

หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก

หมู่ที่ 7 บ้านไม้ฝาด

หมู่ที่ 8 บ้านตอออ

ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 9 บ้านจาแบดูวอ และหมู่ที่ 10 บ้านน้ำขาว ทำให้ตำบลกายูคละมีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน มีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งผู้นำของแต่ละหมู่บ้านเห็นว่าการพัฒนาและการดูแลทำได้ลำบาก ล่าช้าและไม่ทั่วถึง จึงได้มีการประชุมสภาตำบลขึ้นเพื่อหารือกันในช่วงเวลาประมาณ ปีพ.ศ. 2524 ซึ่งมีนายอำเภอ นายบุญรงษ์ นิลวงศ์ เป็นนายอำเภอแว้ง และมีนายยรรยง สาและ เป็นกำนันตำบลกายูคละ มีมติในที่ประชุมแยกตำบลกายูคละให้เล็กลงเพื่อการพัฒนาและการดูแลต่าง ๆ จะได้ทั่วถึง โดยการแยกตำบลกายูคละนั้น มีการแบ่งเขต โดยยึดหลักจากบ้านแขยงมาทางทิศตะวันตก จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านแขยง 2. บ้านแอแว 3. บ้านตือมายู และ 4. บ้านจาแบดูวอ เป็นตำบลใหม่ ในที่ประชุมได้เสนอชื่อตำบลเป็น ตำบลกายูคละตะวันออกและตำบลกายูคละตะวันตก แต่มีปัญหาตรงที่ตำบล กายูคละตะวันตกจะประกอบด้วยหมู่บ้านใด เพราะผู้นำของแต่ละหมู่ในขณะนั้นต่างก็ต้องการที่จะให้หมู่บ้านของตนเองเป็นชื่อตำบลใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายอำเภอบุญรงษ์ นิลวงศ์ จึงเสนอชื่อ “เอราวัณ” ซึ่งมีความหมายว่า ช้างสามเศียร หรือ ช้างสามหัว ที่มารูปช้างสามเศียรบนธนบัตรที่ใช้ในขณะนั้น จึงกลายเป็นตำบลเอราวัณนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยมีนายฮะ บินมะดาโอ๊ะ เป็นกำนันคนแรกของตำบลเอราวัณ หลังจากจัดตั้งเป็นตำบลเอราวัณออกจากตำบลกายูคละแล้วได้มีการแบ่งเขตการปกครองจากหมู่บ้านเดิมแยกเป็นหมู่บ้านใหม่ ดังต่อไปนี้

หมู่ที่ 1 บ้านตือมายู แบ่งออกเป็น หมู่ที่ 6 บ้านตอแล

หมู่ที่ 2 บ้านแขยง แบ่งออกเป็น หมู่ที่ 7 บ้านลูโบะสะโต

หมู่ที่ 3 บ้านแอแว และหมู่ที่ 4 บ้านจาแบดูวอ แบ่งออกเป็น หมู่ที่ 5 บ้านหินสูง

ทำให้ปัจจุบันตำบลเอราวัณ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านตือมายู หมู่ที่ 2 บ้านแขยง หมู่ที่ 3 บ้านแอแว 

หมู่ที่ 4 บ้านจาแบดูวอ หมู่ที่ 5 บ้านหินสูง หมู่ที่ 6 บ้านตอแลและ 

หมู่ที่ 7 บ้านลูโบะสะโต