สภาพทั่วไป

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านตอแล ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยตำบลเอราวัณเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 6 ตำบลของอำเภอแว้ง พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบทางทิศตะวันตกของตำบล มีที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ และภูเขา (บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2,3,6,7 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ พื้นที่หมู่ที่ 1,4,5 เป็นไหล่เขาและภูเขา) อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแว้ง อยู่ห่างจากอำเภอแว้งประมาณ 8 กิโลเมตร และระยะทางจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาสถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณประมาณ 82 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ในการเดินทางจากจังหวัดนราธิวาสถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4057 (นราธิวาส- ตากใบ- แว้ง) โดยผ่านอำเภอสุไหงโก-ลก และเส้นทาง (เอราวัณ- บ้านสามแยก) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเชิงเขา (เทือกเขากรือซอ) 

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

- องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 35,010 ไร่ (46.63 ตารางกิโลเมตร)

- เป็นพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 17,900 ไร่ (23.84 ตารางกิโลเมตร)

- ที่อยู่อาศัย 17,110 ไร่ (22.79 ตารางกิโลเมตร)

 

เขตการปกครอง (แสดงจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านตือมายู (นายสูเด็ง ตอเฮ - ผู้ใหญ่บ้าน)

2. หมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านแขยง (นายมามะเปาสี ละหะ - ผู้ใหญ่บ้าน)

3. หมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านแอแว (นายสีระ สาแด - ผู้ใหญ่บ้าน)

4. หมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านจาแบดูวอ (นายอารง มะเส็ง - ผู้ใหญ่บ้าน)

5. หมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหินสูง (นายอันวา มะลี - กำนัน)

6. หมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านตอแล (นายยายิ กือจิ - ผู้ใหญ่บ้าน)

7. หมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านลูโบะสะโต (นายมาหามะ บินดิง-ผู้ใหญ่บ้าน)