คณะบริหาร

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

คณะบริหาร

ติดต่อสายตรง นายก อบต.เอราวัณ :  095 0436989

รองนายก อบต.เอราวัณ (สุลกิปลี) :  0872932378

รองนายก อบต.เอราวัณ (อีเลียส) :  0936982081

เลขาฯนายก อบต.เอราวัณ (อาแซ) :  0849662562