สวัสดิการสังคม

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ-พ.ศ.2546 364
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2552 346
การใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 395
ประชาสัมพันธ์ข่าวการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 582
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การรับขึ้นทะเบียนผู้อายุ) 637
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ) 619
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การเบิก-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 853
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การเบิก-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ) 662
คณะกรรมการกองทุน 518
ระเบียบข้อบังคับ 416