สวัสดิการสังคม

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ-พ.ศ.2546 511
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2552 458
การใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 481
ประชาสัมพันธ์ข่าวการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 717
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การรับขึ้นทะเบียนผู้อายุ) 925
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ) 840
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การเบิก-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 1208
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การเบิก-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ) 929
คณะกรรมการกองทุน 808
ระเบียบข้อบังคับ 515