สวัสดิการสังคม

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ-พ.ศ.2546 404
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2552 373
การใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 426
ประชาสัมพันธ์ข่าวการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 630
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การรับขึ้นทะเบียนผู้อายุ) 752
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ) 688
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การเบิก-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 946
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การเบิก-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ) 763
คณะกรรมการกองทุน 613
ระเบียบข้อบังคับ 453