แผนผังร้องเรียนร้องทุกข์

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แผนผังร้องเรียนร้องทุกข์ 

dfg22

 

- คู่มือรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- แบบฟอร์มร้องเรียน / ร้องทุกข์  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)