คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

รวมคู่มือต่างๆ

     คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่

     คู่มือสำหรับผู้รับบริการ

      คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะ

        พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานข้าราชการท้องถิ่น
              พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่นนี้ จัดทำขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอธิบายถึงคำจำกัดความของระดับการแสดงออกของสมรรถนะแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับที่ ๑ ถึงระดับที่ ๕ จะใช้คู่กับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จะเป็นเครื่องมือในการใช้เพื่อทำความตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีสมรรถนะอยู่ ๓ ประเภทด้วยกัน ได้แก่
  1. สมรรถนะหลัก
  2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร
  3. สมรรถนะประจำสายงาน
​