อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

 • อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
 • อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  (อบต.)

  อำนาจหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2537  และ  ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ถึงฉบับที่  5  พ.ศ.  2546  

  1. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม  (มาตรา  66)         
  2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบล  มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ดังต่อไปนี้  (มาตรา  67)          

  1)  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก          

           2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          

  3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ          

  4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           

  5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม          

  6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ          

  7)  คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม          

  8)  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น          

           9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร  ให้ตามความจําเป็นและสมควร 

  1. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้  (มาตรา  68)          

  1)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร          

  2)  ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น          

  3)  ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายน้ำ          

  4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  และสวนสาธารณะ          

  5)  ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์          

  6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว          

  7)  บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร          

  8)  การคุ้มครองดูแล  และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน          

  9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล          

  10)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม          

  11)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์          

  12)  การท่องเที่ยว          

  13)  การผังเมือง  

  1. การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง  กรม  หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้  อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร  หากอบต.  มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว  ให้นำความเห็นของ อบต.  ไปประกอบการพิจารณา  ดำเนินกิจการนั้นด้วย  (มาตร  69)  
  2. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต.  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา  อบต.  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (มาตรา  69/1)  
  3. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทางราชการในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ  (มาตรา  70)  
  4. ออกข้อบัญญัติ อบต.  เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ของอบต.  ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้  แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน  1,000  บาท  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  (มาตรา  71)  
  5. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของอบต.                  เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาด  จากต้นสังกัดเดิม  (มาตรา  72)  
  6. อาจทํากิจการนอกเขตอบต. หรือร่วมกับสภาตําบล  อบต.  อบจ.  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  เพื่อกระทํากิจการร่วมกันได้  (มาตรา  73)  อํานาจหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542                        1. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา  16)          

  (1)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง          

  (2)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ          

  (3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ          

  (4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ          

  (5)  การสาธารณูปการ          

  (6)  การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ          

  (7)  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน           

  (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว          

  (9)  การจัดการศึกษา          

                    (10)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส          

                    (11)  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น           

  (12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย          

  (13)  การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ          

  (14)  การส่งเสริมกีฬา         

                    (15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน          

  (16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น          

  (17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง          

  (18)  การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย          

  (19)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล          

  (20)  การจัดให้มีและควบคมสุสานและฌาปนสถาน          

  (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

  (22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์          

                    (23)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพ  และ  สาธารณสถานอื่นๆ          

                    (24)  การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม          

  (25)  การผังเมือง          

  (26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร          

  (27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ          

  (28)  การควบคุมอาคาร          

  (29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           

                    (30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ใน  ชีวิตและทรัพย์สิน          

                    (31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

  1. อำนาจหน้าที่ของอบต. ตามข้อ  1  ต้องดําเนินการตาม  “แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”