แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

* ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ดาวน์โหลด)
* แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ดาวน์โหลด)
* ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลด)
* แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ดาวน์โหลด)