ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • ประกาศ บัญชีราคารประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 63 (เอกสาร ) 
  • บัญชีราคารประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (เอกสาร 1)