สถิติการร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

สถิติการร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เอราวัณ และการทุจริต

  • รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ตุลาคม  2564 - มีนาคม  2565)

       รอบ  6  เดือน  ประจำปีงบประมาณ  2565  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

              สถิติการร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เอราวัณ และการทุจริต

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

2562

2563

2564

2565

2566

จำนวนผู้ร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เอราวัณ

-

-

-

-

จำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต

-

-

-

-

รวม

0

0

0

0