สถิติการร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

สถิติการร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เอราวัณ และการทุจริต

สถิติการร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เอราวัณ และการทุจริต

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

2560

2561

2562

2563

2564

จำนวนผู้ร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เอราวัณ

-

-

-

-

-

จำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต

-

-

-

-

-

รวม

0

0

0

0

0