ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

2561

2562

2563

2564

2565

จำนวนผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่

400

578

-

-

-

จำนวนผู้เสียภาษีป้าย

4

5

5

6

6

จำนวนผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ

8

9

4

6

6

จำนวนรับสมัครเด็กนักเรียน ศพด.

69

97

65

86

64

จำนวนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

56

59

31

39

22

จำนวนรับลงทะเบียนผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

14

8

13

10

5

จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1

6

8

6

3

จำนวนผู้ขอใช้งานอินเตอร์เน็ตฟรี

29

2

4

3

4

จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

8

14   1,259  1,250 1,508

จำนวนผู้ใช้บริการแจ้งแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ไฟฟ้าสาธารณขัดข้อง

59

88   57  40  55

ถนนชำรุด

1

 4  1  2

ประปาหมู่บ้านขัดข้อง

-

 -  -  -  -