ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน

ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

2561

2562

2563

2564

2565

จำนวนผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่

400

-

-

-

-

จำนวนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

63

-

-

-

-

จำนวนผู้เสียภาษีป้าย

4

-

-

-

-

จำนวนผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ

8

-

-

-

-

จำนวนรับสมัครเด็กนักเรียน ศพด.

69

-

-

-

-

จำนวนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

56

-

-

-

-

จำนวนรับลงทะเบียนผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

14

-

-

-

-

จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1

-

-

-

-

จำนวนผู้ขอใช้งานอินเตอร์เน็ตฟรี

29

-

-

-

-

จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

8

จำนวนผู้ใช้บริการแจ้งแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ไฟฟ้าสาธารณขัดข้อง

59

ถนนชำรุด

1

ประปาหมู่บ้านขัดข้อง

-