แผ่นผับออนไลน์

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

แผ่นพับออนไลน์

- คู่มือการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว (ดาวน์โหลด)

- การบริหารจัดการวัคซีน (ดาวน์โหลด)

- แผนการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (ดาวน์โหลด)

not form550

- เอกสารให้ความรู้ลด-ละ-เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร (ดาวน์โหลด)

not plastic550

- แผ่นพับลดโลกร้อนด้วยการลด เลิกใช้พลาสติกและการใช้ถุงผ้าแทน (ดาวน์โหลด)

- แผ่นพับการคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3R (ดาวน์โหลด)

- แผ่นพับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ดาวน์โหลด)

danger550

- แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดาวน์โหลด)

- ประกาศการเก็บขนขยะ (ดาวน์โหลด)

- ประชาสัมพันธ์ขยะอันตราย (ดาวน์โหลด)

drug550

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ดาวน์โหลด)

500

- มาตรการประหยัดพลังงาน (ดาวน์โหลด)

- สาระน่ารู้การอนุรักษ์พลังงาน (ดาวน์โหลด)

- แผ่นพับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ดาวน์โหลด)

10001

10002