รายงานผลต่อผู้บริหาร

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

           - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (เอกสาร)

           - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 (เอกสาร)

           - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 (เอกสาร)