การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
 • มาตรการ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ  
 • มาตรการ ป้องกันการรับสินบน  
 • มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต 
 • มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในดำเนินงาน  
 • มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
 • มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 • มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 • ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 • กิจกรรมการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565  
 • ประมวลภาพกิจกรรมนโยบายไม่รับของขวัญฯ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ 2565 
 • ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 • กิจกรรมกการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564