การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  • มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
  • มาตรการ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ  
  • มาตรการ ป้องกันการรับสินบน  
  • มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต 
  • มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในดำเนินงาน  
  • มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
  • มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  • มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
  • ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
  • กิจกรรมกการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564