ร้องเรียน / ร้องทุกข์

รวมหนังสือคำสั่ง

  • หนังสือคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการสอบถาม/ร้องเรียน อบต.เอราวัณ