แหล่งท่องเที่ยว

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

แหล่งท่องเที่ยว

 แหล่งท่องเที่ยวฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบาลูกากาปัส ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

   
   

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบาลูกากาปัส
พระราชดาริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดําริให้จัดหาพื้นที่เพื่อจัดทําฟาร์มตัวอย่าง ขึ้นในจังหวัดนราธิวาส เพื่อฝึกอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ราษฎรผู้ยากไร้ และผู้ว่างงานในจังหวัด นราธิวาส โดยจัดทําเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
ความเป็นมาของโครงการ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท ทรงมีความเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของ ราษฎรในจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้ยากไร้ ซึ่งขาดความเข้าใจในการทําการเกษตร และว่างงาน จึงมีพระราชดําริกับผู้ช่วยเลขาธิการสํานักพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ทรงให้นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ และคณะให้ประสานงานกับจังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดหาที่ดินจัดทําฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ ได้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ท่งปะลุกาลุวะ บ้านบาลูกากาปัส หมที่ 1 ตําบลเอราวัณ อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 603 ไร่ เพื่อจัดทําฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ เริ่มเข้าดําเนินการเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2546
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้อาชีพการเกษตร
2. เพื่อสนับสนุนแรงงานที่ว่างงานให้สามารถนําความรู้กลับไปปฏิบัติอาชีพตามความต้องการของตัวเอง
3. เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานและคุณค่าทางโภชนาการ
ที่ตั้งพื้นที่โครงการ
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ บ้านบาลูกากาปัส ตั้งอยู่บ้านบาลูกากาปัส หมู่ที่ 1 ตําบลเอราวัณ อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ระหว่างค่าพิกัด x = 659492 – 660805 และระหว่างค่า พิกัด y = 812933 – 813979 มีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 603-0-00 ไร่
ผลการดำเนินงาน
1. กิจกรรมขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านบาลูกากาปัส ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยปักเสาแรงสูงภายนอก จำนวน 59 ต้น ปักเสาแรงสูงภายใน จำนวน 46 ต้น พร้อมทั้งติดตั้งหม้อแปลงขนาด 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง และปักเสาแรงต่ำ ภายนอกจำนวน 1 ต้น ปักเสาแรงต่ำภายใน จำนวน 2 ต้น และพาดสายไฟสาธารณะ ระยะทาง 1,740 เมตร จะช่วยให้มีไฟฟ้าสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในทุกกิจกรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ บ้านตือมายู หมู่ที่ 1 และบ้านจาแบดูลอ หมู่ที่ 4 สามารถใช้ไฟฟ้าดังกล่าวในการเชื่อมต่อไฟฟ้าแรงต่ำมาใช้ในครัวเรือนได้ในอนาคต
2. กิจกรรมฟาร์ม มีพื้นที่ทั้งหมด 603 ไร่ ประกอบด้วย
- งานอำนวยการและประสาน ดำเนินการในด้านก่อสร้างห้องเก็บอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ รวมทั้ง การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน
- งานปศุสัตว์ ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1 โรง และจัดซื้อพันธุ์สัตว์ ได้แก่ แพะนื้อ แพะนม ไก่เนื้อ ไก่ไข่
- งานประมง เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังและปลานิลในบ่อดิน
- งานพืชผัก และไม้ผล เพาะเลี้ยงเห็ด เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ราษฎรกลุ่มเป้าหมายต่อไป
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านบาลูกากาปัส สามารถช่วยเหลือราษฎรให้มีเป็นแหล่งจ้างแรงงานในพื้นที่ จำนวน 172 คน มีรายได้เฉลี่ยของฟาร์ม 52,000 บาท/เดือน

 page 0001

 page 0002

- เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (ดาวน์โหลด)