มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

♦  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2564    

♦  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2565  

♦  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2563  

♦  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2564 

 

* การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

- ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวินัยของพนักงานจ้าง  

- แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น  

 

        รวมเอกสาร มาตรการภายใน  อบต.เอราวัณ