การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

* การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
* การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต