การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (คลิก) 

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วรร่วม  ประจำปีงบประมาณ  2565 (ดาวน์โหลด)

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลด)