Copyright 2018 - Custom text here

การติดต่อ

อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
073-700345

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)

07/11/2559, 09:48
ege-4  โครงการสร้างเสริมกายใจ ผู้สูงวัยอายุยืน กิจกรรมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลเอราวัณ 5 - 9 กันยายน...
05/09/2560, 09:48
ege-6 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา  โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  จัดโดย...
05/09/2560, 09:48
ege-7 โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560...
06/09/2560, 09:48
ege-5 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 7   กันยายน พ.ศ. 2560จัดโดย สำนักงานปลัด...
06/11/2560, 09:48
ege-8 ประสามัญประจำปีกองทุน ประชุมสามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลเอราวัณ วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณท่านที่สนใจ...
06/11/2560, 09:48
ege-9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 กันยายน 2560...

  

กองทุนสวัสดิการสังคม

*************************************************************************************************

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลเอราวัณ ระหว่างวันที่ 2-31 ตุลาคม 2560 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ทุกวันทำการ) คุณสมบัติ 1.เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 2.มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลเอราวัณ(ตามสำเนาทะเบียนบ้าน) 3.สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบของกองทุนฯ ทั้งนี้ บุคคลที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

       

    

หนังสือกรม