ประกาศเจตจำนง

รวมประเมิน

งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ประกาศเจตจำนง

สารบัญ

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

เรื่อง  เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

…………………….…………………..……………

                   ตามที่ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  การใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
ไม่จำเป็น  สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
การอนุญาต  อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้  และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเพื่อดำเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ  จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณยึดถือปฏิบัติ  โดยมีองค์ประกอบดังนี้

                   ข้อ 1 : นโยบาย   องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ ขอกำหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ  โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ ทุกระดับ ทุกคน ได้สำนึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ

                   ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการดำเนินการ   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส  ความพร้อมรับผิด  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ความมีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน
จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

                      2.1  บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล 

                      2.2  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล

                      2.3  ทำงานเป็นทีม