การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รวมประเมิน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

♦  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

♦  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

        รวมเอกสาร มาตรการภายใน  อบต.เอราวัณ