การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รวมประเมิน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (คลิก) 

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลด)